Privacyverklaring

Capteur B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Capteur B.V.
Hooghoudtstraat 2
9723 TG Groningen

Telefoon: 050 211 1460
E-mail: info@capteur.nl
Website: www.capteur.nl

(Persoons)gegevens die wij verwerken

Capteur B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze mogelijk zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatienaam
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch contact
 • Eventueel gegevens over uw activiteiten op onze website (enkel na akkoord cookie melding)
 • Internetbrowser en apparaat type (enkel na akkoord cookie melding)
 • IP-adres en locatie (enkel na akkoord cookie melding)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vragen vanuit Capteur B.V. niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene, je hebt bijvoorbeeld een sollicitatieformulier ingevuld of een contactverzoek gedaan. De gegevens worden dan bewaard om met jou in contact te komen en je op de hoogte te houden zolang dat nodig is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@capteur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens worden bewaard:

 • Nadat een vraag is ingediend via het Contactformulier;
 • Nadat je hebt gesolliciteerd via de vacaturepagina of hebt gereageerd op een vacature;

Capteur B.V. bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (en wettelijk is toegestaan) is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt.
De richtlijnen, zoals geformuleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn hierbij leidend.

Geautomatiseerde besluitvorming

Capteur B.V. neemt expliciet géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Capteur B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Capteur B.V. deelt expliciet géén persoonsgegevens met derden. Het is dus niet mogelijk dat derde (commerciële) partijen uw gegevens via Capteur ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Cookie voorkeuren wijzigen

 • Tijdens je bezoek aan Capteur.nl kun je op elk moment jouw keuze, om cookies al dan niet te accepteren, herzien via de button linksonder op elke pagina binnen capteur.nl;
 • Wil je in het algemeen jezelf afmelden voor cookies? De internetbrowser kan zo worden ingesteld dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.
  Zie voor een toelichting veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Capteur B.V. en heb je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@capteur.nl of schriftelijk via het adres bovenaan de pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Capteur B.V. wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Capteur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via security@capteur.nl

Gegevens worden expliciet binnen de Europese Unie bewaard.

Security Officer

Capteur heeft een Security Officer, Rolf Boer. Hij is verantwoordelijk voor het bewaken van (persoons)gegevens. Voor contact, vragen en informatie kan een mail worden gezonden aan security@capteur.nl